Apie mus Kontaktai AVC-sportas Prisijungti   EN DE  

 Aplinkosauga

 

Užterštumo matavimai

 

Sveikatos vertinimas

 

ISO 9000 

 

ISO 14000

 

OHSAS 18000

 

Kiti standartai

 

ES parama

 

Mokymai

 

Mūsų klientai

 

 

 

 

INFORMACIJA apie viešą visuomenės supažindinimą su UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita

 1. PŪV organizatorius – UAB „Gealan Baltic“, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen., LT-21148 Trakų r. sav., www.gealan.lt, info@gealan.lt, tel. 8 52 737016.
 2. PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, www.avcon.lt, info@avcon.lt, tel. 8 5 234 18 80.
 3. PŪV pavadinimas ir vieta – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen., LT-21148 Trakų r. sav.
 4. PAV subjektai– Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Trakų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis skyrius.
 5. Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai – Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 706 62 008, el. p. aaa@aaa.am.lt
 6. Aktyvi nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą – http://avcon.lt/Lt/Visuomene.htm
 7. PAV ataskaita eksponuojama Senųjų Trakų seniūnijoje – Trakų g. 50, LT-21147 Senieji Trakai, tel. (8 528) 66 536, susipažinimo su PAV ataskaita laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., penktadieniais 8.00-15.00 val., pietų pertrauka 12.00-13.00 val., ir pas PAV dokumentų rengėją Justiniškių g. 12 (II aukštas, 205 kab.), LT–05131 Vilnius, tel. +370 5 234 18 80, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., išskyrus pietų laiką 12.00-13.00 val. Jeigu įvedus karantiną bus apribotas patekimas į seniūnijos patalpas, tuomet su ataskaita galima susipažinti paspaudus šią nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1iyZvcK_PlmzNMSag-o6HZzNffPFp_m1e?usp=sharing
 8. Pasiūlymus dėl ataskaitos galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „AV Consulting“ (el. p. info@avcon.lt arba biuro adresu Justiniškių 12, LT–05131 Vilnius) iki viešo supažindinimo su ataskaita dienos, o pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai.
 9. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks Senųjų Trakų seniūnijoje (Trakų g. 50, Senieji Trakai) 2021 m. spalio 12 d. 17.30 val.
 10. Jeigu įvedus karantiną bus apribotas patekimas į seniūnijos patalpas (naujienas sekti paspaudus nuorodą https://trakai.lt/svarbi-informacija-del-koronaviruso-covid-19-pandemijos/1645), viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2QzMDc0ODktYmRjMy00ZjVhLWFjYjAtYjQ5N2U3YzBlYjll%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe01192d-f2e6-4408-8935-a30f44f3c9c1%22%2c%22Oid%22%3a%227a634fac-89a2-4e62-a1b8-42e2dc2225b9%22%7d

  Viešas PAV ataskaitos pristatymas ir svarstymas nuotoliniu būdu prasidės 2021 m. spalio 12 d., 17.30 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. 868649168.PRANEŠIMAS APIE UAB „THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS“ GAMYBINIŲ PAJĖGUMŲ PLĖTROS
(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas)

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“

V. A. Graičiūno g. 8, LT-02241 Vilnius

El. paštas ir telefonas: info@avcon.lt, +370 699 03640


2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

UAB „AV Consulting“

P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius (adresas korespondencijai – Justiniškių g. 12, LT-05131 Vilnius)

El. paštas ir telefonas: info@avcon.lt, +370 699 03640


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ gamybinių pajėgumų plėtra.“


4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.

Numatoma padidinti1 gamybinės produkcijos apimtis:

 • produktai molekulinės biologijos tyrimams, baltymų ir ląstelių analizei, mėginių paruošimui iki 5 700 000 vnt./metus;
 • produktai ląstelių terapijos tyrimams iki 64 000 vnt./metus;
 • analitinės chromatografinės kolonėlės medžiagoms analizuoti, taikant skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos metodus iki 270 000 vnt./metus;
 • produktai imunoterapijos tyrimams iki 37 500 vnt./metus;
 • produktai kiekybiniams ir kokybiniams DNR sekos tyrimams tiriant genų sandarą, raišką ir įvairovę, kuriant naujus įgimtų, paveldimų ir užkrečiamųjų ligų diagnostikos metodus iki 2 600 000 vnt./metus.

Produkcijos gamybai naudojami technologiniai procesai (vertės srautai): baltymų; modifikacijos fermentų, nukleino rūgščių; kapiliarinės elektroforezės ir kPGR, mikrogardelių reagentų, mėginių paruošimo rinkinių, ląstelių terapijos produktų, biofarmacijos produktų, analitinių kolonėlių ir organinės sintezės.

1Įskaitant reikalingas infrastruktūras (šildymas, šaldymas, vėdinimas, vandentiekis, kanalizacija ir kita) plėtrą.

Vertės srautuose naudojamos žaliavos:

 • nepavojingos medžiagos ir mišiniai (CIP300, druska, detergentas „Tween“ ir kiti savo sudėtimi ir savybėmis panašūs) iki 828 t/metus;
 • fizinius pavojus sukeliančios medžiagos ir mišiniai (biogonas, metanolis, anglies dioksidas ir kiti savo sudėtimi ir savybėmis panašūs)iki 696 t/metus;
 • pavojingos sveikatai medžiagos ir mišiniai (CIP100, chloroformas, guanidino hidrochloridas ir kiti savo sudėtimi ir savybėmis panašūs) iki 201 t/metus;
 • pavojingos aplinkai medžiagos ir mišiniai (valiklis „Klercide“, metilo parabenas, benzofenonas ir kiti savo sudėtimi ir savybėmis panašūs) iki 0,0040 t/metus.
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą ir (arba) nurodant Agentūros priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 14 punktas:

14. Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus, nes UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vykdoma veikla atitinka PAV įstatymo 1 priedo 6.1 punktą: organinių cheminių medžiagų <...> gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus ir 1 priedo 6.2 punktą: neorganinių cheminių medžiagų <...> gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 11 dalimi planuojamai ūkinei veiklai atliekamas poveikio aplinkai vertinimas be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių).

Numatoma nagrinėti nulinė alternatyva.

7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus apskrityje, Vilniaus m. sav. Vilniaus m., Panerių sen., V. A. Graičiūno g. 8. Alternatyvių vietų nagrinėti nenumatoma.

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas yra pramoniniame Panerių rajone. Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti esamoje UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics" gamybinėje bazėje V. A. Graičiūno g. 8, Vilnius.

Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolę apie 440 m. Artimiausios kultūros paveldo vertybės nutolusios apie 530 m. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir jos gretimybėse saugomų teritorijų nėra. Artimiausia saugoma teritorija yra Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis, kuri nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolęs apie 2,63 km šiaurės rytų kryptimi. Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir jos gretimybėse taip pat nėra. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nutolusi apie 9 km į vakarus. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nuo sienos su Baltarusija nutolusi apie 35 km.

8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas, ir Agentūra, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija;
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas PAV įstatyme nustatytas funkcijas: Aplinkos apsaugos agentūra.

9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:

9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;

9.2. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo).

Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.


INFORMACIJA apie UAB „Hanning Vilnius“ parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Hanning Vilnius“ (į. k. 3000 44551), Vytenio g. 50, Vilnius, tel. +370 5 213 3150, faks. +370 5 233 4415, el. p. info@hanning-hv.com.
2. Ataskaitos rengėjas: UAB „AV Consulting“ (į. k. 3000 10061), registracijos adresas – P. Vileišio g. 9, Vilnius, adresas korespondencijai – Justiniškių g. 12, Vilnius, tel. 8 686 4 91 68, el. p. info@avcon.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta (adresas): Vienfazių ir trifazių elektros variklių ir jų komponentų gamyba, Vytenio g. 50, Vilnius.
4. Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Pagrindinė veikla – vienfazių ir trifazių elektros variklių ir jų komponentų (statorių, rotorių ir kt.) gamyba. Pagrindiniai gamybos barai, kuriuose vykdoma gamyba – paketavimo (gaunami rotorių arba statorių paketai), liejimo (lydomas ir liejamas aliuminis), mechaninis (mechaninis detalių apdirbimas), centravimo (statorių centravimas), vyniojimo (vykdomas statorių vyniojimo procesas), išvadų karpymo (paruošiami išvadų laidai statoriams), mirkymo (vykdomas statorių mirkymas) ir dažymo (vykdomas statorių išorinių paviršių dažymas).
5. Ataskaita viešai eksponuojama: PVSV ataskaitos rengėjo UAB „AV Consulting“ patalpose, Justiniškių g. 12–205, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17.00 val. Telefonas pasiteiravimui 868649168.
Taip pat Ataskaitą galite peržiūrėti paspaudę nuorodą: https://drive.google.com/drive/folders/1tqVfOvOdFcwT6rMExHofYJQ8W5rBLfN2?usp=sharing
6. Viešas visuomenės supažindinimas su Ataskaita: Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA1YmY5NzItYWRiMy00MDA3LWI1ZTctYjFjOTc3ODMwMGQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe01192d-f2e6-4408-8935-a30f44f3c9c1%22%2c%22Oid%22%3a%220ecd0f79-afb8-42f1-bf98-feb96bf62100%22%7d
Viešas Ataskaitos pristatymas ir svarstymas nuotoliniu būdu prasidės 2021 m. vasario 10 d., 18 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos, prašome skambinti tel. 868649168.
7. Pasiūlymus dėl Ataskaitos iki viešo visuomenės susipažindinimo su Ataskaita galima teikti raštu: UAB „AV Consulting“ Justiniškių g. 12–205, Vilnius arba el. paštu info@avcon.lt.
8. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 8 5 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt.

Viešo Ataskaitos pristatymo ir svarstymo vaizdo įrašo fragmentai


Viešo susirinkimo dalyvių sąrašas


INFORMACIJA apie UAB „Gealan Baltic“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.
1. PŪV organizatorius ir kontaktiniai duomenys: UAB „Gealan Baltic“, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav., www.gealan.lt, info@gealan.lt, tel. 8 52 7 37016.
2. PAV dokumentų rengėjas ir kontaktiniai duomenys: UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, 10308 Vilnius, www.avcon.lt, info@avcon.lt, tel. 8 5 234 18 80.
3. PŪV pavadinimas ir vieta: Polivinilchlorido profilių gamybos plėtra, Guopstų kel. 17, Guopstų k., Senųjų Trakų sen. Trakų r. sav.
4. PAV subjektai, kurie nagrinėja PAV dokumentus ir pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV programos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius, Trakų r. savivaldybės administracija. Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą – Aplinkos apsaugos agentūra.
5. Pasiūlymų teikimo terminas 10 darbo dienų, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po informacijos paskelbimo. Pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui UAB „AV Consulting“, o pasiūlymų kopijos – Aplinkos apsaugos agentūrai.
6. Su PAV programa galima susipažinti paspaudus nuorodą: https://drive.google.com/file/d/17MXkCUhMfaL9bwiCkWOt2-Sc9THcJFDg/view?usp=sharing  skelbimas
  PAV ataskaita priedai


   INFORMACIJA apie UAB „Eurochema“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – „Išankstinio paruošimo baro modernizavimas“ parengtą poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą.

   1. PŪV užsakovas –  UAB „Eurochema“, Kalvų g. 6-1, Riešės k., LT-14266 Vilniaus r. sav., tel. 8 686 3 76 57, faks.-.
   2. PŪV PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilniaus m., tel. 8 5 234 18 80, faks. 8 5 205 05 07.
   3. PŪV pavadinimas – išankstinio paruošimo baro modernizavimas.
   4. PŪV vieta – Jonavos r. sav., Jonava, Jonavos m. sen., Ruklos g. 14B. 
   5. PAV subjektai, atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV leistinumo pasirinktoje vietoje – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas, Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius, Jonavos rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA).
   6. Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima darbo dienomis, darbo valandomis, t. y. pirmadieniais 8.00-18.00, antradieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00 (pietų pertrauka 12.00-12.45), penktadienį 8.00-14.00 (be pietų pertraukos) Jonavos miesto seniūnijoje Žeimių g. 13, Jonavoje, tel. 8 349 6 04 88, faks.-, ir Justiniškių g. 12 (205 kab.), Vilnius, tel. 8 5 234 18 80, taip pat žr. tinklalapį: www.avcon.lt, iki numatyto viešo susirinkimo.
   7. Viešas susirinkimas įvyks su Jonavos miesto seniūnijos seniūnu suderintoje vietoje Žeimių g. 13, Jonavoje (Jonavos m. seniūnijos 115 kab.) gruodžio 18 d. 17.00.
   8. Pasiūlymus (raštu, el. paštu ir kt.) dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos iki viešo susirinkimo galima teikti UAB „AV Consulting“ (P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel. 8 5 234 18 80, el. p. info@avcon.lt).
   9. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

   EUROCHEMA PAV ataskaita


 


© AV CONSULTING 2018